Elkvalité och el relaterade problem

Har vi en bra elkvalité i Sverige?

Många lever i den uppfattningen att elkvalitén i Sverige är bra. Jämfört med många andra länder har vi en stabil och säker leverans av el och en kilowatt timme (kWh) är förhållandevis billig, men det är inte elkvalité. Elkvalitén kan mätas, och visar hur mycket energiförluster du har i dina elkablar. Förluster i din elanläggning skapas av de elapparater som är – inkopplade och i drift.

Hissmotor

Traditionella elförbrukare som motorer och belysning (s.k. linjära laster) var tillverkade och arbetade i samma takt som vårt elsystem, på den tiden 220Volt 50Hz. Med tiden ökade antalet inkopplade abonnenter och spänningen ökades till 230V, för att räcka ut till de förbrukare som var inkopplade längst bort från transformatorstationen. Idag är därför den Svenska elstandarden 230V 50Hz.

Modern utrustning skapar el relaterade problem.

Energisnåla produkter
LED-belysning

Dagens elapparater är snåla och använder inte så mycket el, men sättet dom förbrukar elen eller tar ut sitt behov är idag inte som våra tidigare linjära laster. Det är bra för att få ner elförbrukningen men baksidan är att dom “smutsar ner” elen genom att skapa störningar i ditt elsystem som sprids runt i hela din anläggning och till dina grannar som är inkopplade till samma fördelning. Fler moderna apparater i drift ger mer störningar.

Utvecklingen går framåt och många av dagens moderna motorer och elapparater är inte längre som linjära laster utan benämns nu som olinjära laster. Moderna hissar startar och stoppar mjukt genom att använda frekvensstyrning, belysningen kan ändras med dimmer eller bytas ut till LED. Alla dessa produkter “smutsar ner”  elen genom att vara en olinjär last och försämrar därmed elkvalitén.

Graf störning i nolledaren

Störningarna och elkvalité kan mätas. De parametrar som mäts är, transienter, övertoner, obalans spännings -dippar -höjningar, flimmer, spänningssprång och frekvensavvikelser. Alla dess kan förekomma i med olika styrka och vid olika tidpunkter. Övertoner är en mer och mer förekommande störning i dagens elsystem. Dessa kan mätas som distortion i % på spänningen (230V) och strömmen (Amp). Vi kan också med mätinstrument inkopplade, mäta hur höga och vid vilka frekvenser övertonerna visar sig (Hz). Mätningen görs under några dagar och visar sedan storleken på störningarna och hur mycket dina totala energiförluster är. Mätningen kan utföras med mer eller mindre avancerade instrument. Man kan säga att vi kopplar in en elmätare med extra funktioner som även mäter elkvalitén.
EnergiVaktarna ställer både diagnosen och levererar lösningen för att ta bort störningar och samtidigt spara elenergi (kWh – kVAr).

För hög spänning kostar pengar.

Alla elapparater som säljs i Sverige måste var CE märkta vilket bl.a. betyder att dom skall fungera felfritt när spänningen i uttaget är mellan 207 och 246Volt (230Volt +7% -10%). Du kan alltså inte klaga på elleverantören så länge spänningen ligger inom detta område. Det normala är att spänningen under 24 timmar varierar ca 5-10V runt 230V.

Denna höga och varierande spänning tröttar ut din utrustning och livslängden förkortas. Lampor håller inte lika länge och motorer behöver bytas oftare.

En optimal spänning för att göra av med så lite elenergi som möjligt och förlänga livslängden ligger mellan 215-220V. Med en lägre spänning kommer fördelar med längre livslängd och därmed lägre reparations- och underhålls -kostnader.

Symptom vid dålig elkvalitet.

Dålig elkvalité resulterar i störningar som fortplantas i ditt elsystem och kan störa ut känslig utrustning som datorer och modern elektronik som tillfälligt stängs av eller måste startas om. Störningarna orsakar även högre ström (Amper) i nolledare. Högre ström betyder mer värme. Allt för höga övertoner och störningar kan alltså vara skadligt och orsaka el relaterade problem och i värsta fall bränder.

EnergiVaktarna både mäter och löser problem med dålig elkvalitet

Mätning och analys av elkvalitet

Åtgärderna och insatserna är alltid unika för varje anläggning. Att installera en energibesparings box är en enkel åtgärd för att stabilisera och reglera spänningen till en effektiv nivå. Energiboxen tar bort ca 50% av förlusterna och det räcker i många fall för att dom skall hamna under den rekommenderade störnivån. Med den nya reglerade spänningen tillkommer en elbesparing på minst 8%. Om elproblem kvarstår görs en extra mätning utefter de nya förutsättningarna för att identifiera de förbrukare som står för de största störningarna. Dessa förbrukare kan sedan förses med ett anpassat frekvensfilter som tar bort övertonerna/ störningarna.
EnergiVaktarna har utrustning och kompetens för att både mäta och åtgärda el relaterade problem.

EnergiVaktarna 50kVA

Ring 08-4100 3900 eller maila oss EnergiVaktarnas mailadress
om du vill spara el och samtidigt bli av med dina el problem.

Övertonsfilter Harmonic filter
50A Övertonsfilter monterat aktivt